Regulamin Platformy Konsultacji Społecznych Urzędu Gminy Pleśna

 

 1. Niniejszy regulamin opisuje zasady korzystania z Platformy Konsultacji Społecznych www.aktywnilokalnie..pl , obsługiwanej drogą elektroniczną przez Urząd Gminy Pleśna,  (33-171) Pleśna 240 w ramach projektu pn. „Doskonalenie mechanizmu konsultacji społecznych w Gminie Pleśna” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego” .
 2. Platforma umożliwia użytkownikom bezpłatne uczestnictwo w konsultacjach społecznych w celu: diagnozowania problemów w gminie (zakładka „Zgłoś problem”), wpływania na decyzje samorządu w zakresie planowanych. inwestycji (zakładka: „Wpłyń na decyzje”) oraz  konsultowania projektów dokumentów planistycznych samorządu (Zakładka „Konsultuj dokumenty”).
 3. Diagnozowanie problemów przez mieszkańców poprzez zakładkę „Zgłoś problem” polega na zaznaczeniu na mapie Gminy Pleśna miejsc, w których niezbędna jest interwencja wraz z opisem i uzasadnieniem zgłoszenia. Użytkownik powinien podać swój adres e-mail, na który zostanie wysłana do 21 dni informacja zwrotna na temat statusu zgłoszenia wg wzoru: 1) zgłoszenie przyjęto i czeka na realizację 2) realizacja nie leży w kompetencjach gminy, 3) zgłoszenie rozpatrzono negatywnie (nie występuje zgłaszany problem). Zgłaszane przez użytkowników problemy zostają też umieszczone na stronie internetowej (są widoczne dla innych użytkowników) wraz z ich statusem.
 4. Wpływanie na decyzje poprzez zakładkę „Wpłyń na decyzję” polega na wypełnieniu kwestionariusza ankiety zamieszczonego na stronie, w którym mieszkańcy mogą dokonywać wyboru najkorzystniejszych rozwiązań z szeregu proponowanych przez gminę możliwości w ramach planowanych inwestycji, opiniować (oceniać) zaproponowane rozwiązania lub zapisy w dokumentach strategicznych, itp. Każdorazowo po zakończeniu badania ankietowego, na stronie zostaje zamieszczone sprawozdanie z przebiegu badania (podana liczba osób uczestniczących w badaniu oraz statystyki odpowiedzi na poszczególne zagadnienia, jak również ustosunkowanie się gminy do ostatecznego wyboru działań, o które pytano w ankiecie wraz z uzasadnieniem).
 5. Konsultowanie projektów dokumentów gminy odbywa się poprzez możliwość wglądu do projektu dokumentu (w formie załącznika) oraz wypełnienie formularza zgłaszania uwag wg. wzoru:  1) Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (rozdział/strona/punkt), 2) Treść uwagi (propozycja zmian), 3) uzasadnienie. Każdorazowo po zakończeniu ogłoszonego okresu konsultacji, na stronie zostanie zamieszczone sprawozdanie z przebiegu konsultacji, w którym zostaną przedstawione uwagi z zgłaszane w trybie konsultacji wraz z ich statusem wg wzoru: 1) uwaga przyjęta, 2) uwaga odrzucona (uzasadnienie).
 6. Platforma służy również promocji lokalnych inicjatyw społecznych, projektów organizacji pozarządowych oraz innych oddolnych inicjatyw prowadzonych na terenie Gminy Pleśna. Na stronie umieszczane będą też wszystkie obowiązujące dokumenty samorządu.
 7. Uczestnicy Platformy Konsultacji Społecznych publikują uwagi i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Urząd Gminy Pleśna nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników w ramach Platformy.
 8. Podczas korzystania z Platformy Konsultacji Społecznych zabrania się:
  • zamieszczania treści sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe,
  • obrażania uczestników,
  • używania wyrazów uznawanych powszechnie za wulgarne,
  • nawoływania do wszelkiej nienawiści (m. in. rasowej, wyznaniowej, etnicznej),
  • propagowania przemocy,
  • umieszczania przez uczestników na łamach Platformy Konsultacji Społecznych wszelkich informacji reklamowych,
  • umieszczania wiadomości niezgodnych z tematyką wątku,
  • umieszczania tej samej informacji wielokrotnie,
  • cytowania innych fragmentów wypowiedzi niż te, do których się nawiązuje,
  • używania środków, mechanizmów lub programów przy połączeniu się ze stronami internetowymi Platformy Konsultacji Społecznych, które mogą powodować problemy i zakłócenia w funkcjonowaniu stron, używania narzędzi, których efektem pracy byłoby nadmierne obciążenie zdolności technicznych serwera.
 1. Wszystkie posty zamieszczane na Platformie są moderowane.
 2. Urząd Gminy Pleśna zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów zawierających treści wymienione w pkt. 8 regulaminu, prawo do modyfikacji postów poprzez usunięcie treści niezgodnych z pkt. 8 regulaminu, oraz prawo do blokowania możliwości zamieszczania treści na Platformie Konsultacji Społecznych osobom, uporczywie naruszającym zapisy pkt. 8 regulaminu.
 1. Urząd Gminy Pleśna dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Platformy oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jej funkcjonowania.
 2. Urząd Gminy Pleśna zastrzega sobie prawo do wyłączenia Platformy Konsultacji Społecznych z podaniem przyczyny i zachowaniem miesięcznej karencji.
 3. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Urząd Gminy Pleśna zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian – wszelkie zmiany obowiązują w momencie ich opublikowania na stronach Platformy Konsultacji Społecznych.
 4. Brak akceptacji postanowień regulaminu wiąże się niemożliwością korzystania z funkcjonalności Platformy.
 5. Urząd Gminy Pleśna nie przekazuje ani nie użycza danych użytkowników Platformy innym osobom lub instytucjom. Wyjątek stanowi udostępnienie danych na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.