Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w partnerstwie z Gminą Pleśna – 1 stycznia 2014 roku

– rozpoczęła realizację projektu pn.

Doskonalenie mechanizmu konsultacji społecznych w Gminie Pleśna,

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie; Działania 5.4 Rozwój

potencjału trzeciego sektora; Poddziałania 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego – Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem głównym projektu jest zwiększenie uspołecznienia procesu konsultacji społecznych w

gminie Pleśna do grudnia 2014.

W ramach projektu wypracowane zostaną dwa dokumenty:

• Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Przeciwdziałania Narkomanii

• Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

1. Kampania informacyjno – promocyjna

– ulotka, artykuły w prasie lokalnej, piknik informacyjno-promocyjny.

2. Podnoszenie wiedzy i umiejętności nt. konsultacji społecznych

• Szkolenia w zakresie konsultacji społecznych: szkolenia w zakresie konsultacji

społecznych – technik i narzędzi; planowanie konsultacji; ewaluacji; aktywne

formy dotarcia dostosowane do specyfiki adresatów oraz zasad tworzenia polityk

publicznych we współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi

• Doradztwo z zakresu: planowania konsultacji społecznych; wykorzystania metod i

technik konsultacji społecznych

3. Proces konsultacji społecznych

• Diagnoza problemów i potrzeb dotyczących Gminnego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

[analiza danych zastanych; badania ankietowe, wywiady pogłębione, raport]

• Diagnoza problemów i potrzeb dotyczących Programu Współpracy z Organizacjami

Pozarządowymi [analiza danych zastanych; badania ankietowe, INDEKS; raport]

• Panel ekspertów – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – cel: wypracowanie rekomendacji

do w/w dokumentu

• Panel ekspertów – Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – cel:

wypracowanie rekomendacji do w/w dokumentu

• Konsultacje z mieszkańcami i przedstawicielami NGO – cel: włączenie mieszkańców

i organizacje pozarządowe w proces tworzenia dokumentów oraz konsultacje proponowanych rozwiązań

• Konsultacje internetowe

4. Ewaluacja

– ankiety ewaluacyjne, wywiady pogłębione, raport ewaluacyjny

Zespół:

Lider projektu:

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

ul. Krasickiego 18 (I piętro)

30-503 Kraków

tel./fax. 12 412 15 24, 12 418 00 77

Partner projektu:

Gmina Pleśna

Urząd Gminy Pleśna

33-171 Pleśna 240

Koordynatorka projektu (Lider):

Joanna Iwańska

joanna.iwanska@bis-krakow.pl

Animatorka procesu konsultacji (Lider):

Marta Lulewicz

blulewicz@gmail.com

Koordynatorka projektu (Partner):

Oliwia Tańska

specjalista ds. funduszy zewnętrznych

Urząd Gminy Pleśna

tel. 14 629 28 34

e-mail: otanska@plesna.pl