paragraf

Uchwała Nr IV/24/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 stycznia 2011 roku

Uchwała Nr IV/24/11
Rady Gminy Pleśna
z dnia 21 stycznia 2011 roku
w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Uchwała Nr IV/24/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 stycznia 2011 roku.PDF

logo_gm_plesna2

Strategia Rozwoju Gminy Pleśna na lata 2014-2020

 

Strategię Rozwoju Gminy Pleśna na lata 2014-2020 opracowano w szerokim partnerstwie środowisk lokalnych. Prace te prowadzono w ramach projektu „Nowoczesne Zarządzanie Publiczne”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Priorytet V – Dobre rządzenie.

 

Strategia Rozwoju Gminy Pleśna na lata 2014-2020.PDF